26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

   Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
 Ευαγγελική περικοπή για την Εορτή της Μεταστάσεως Ιωάννου του Θεολόγου, 26/09/2022

κ το κατ ωάννην ιθ΄ 25 – 27, κα΄ 24 – 25

<<Τ καιρ κείν, εστκεισαν παρ τ σταυρ το ησο μτηρ ατο κα δελφ τς μητρς ατο, Μαρα το Κλωπ κα Μαρα Μαγδαλην. 26 ησος ον δν τν μητρα κα τν μαθητν παρεσττα ν γπα, λγει τ μητρ ατο· Γναι, δε υἱός σου, 27 ετα λγει τ μαθητ· δο μτηρ σου. κα π’ κενης τς ρας λαβεν μαθητς ατν ες τ δια. Οτς στιν μαθητς μαρτυρν περ τοτων κα γρψας τατα, κα οδαμεν τι ληθς στιν μαρτυρα ατο. 25 στι δ κα λλα πολλ σα ποησεν ησος, τινα ἐὰν γρφηται καθ’ ν, οδ ατν ομαι τν κσμον χωρσαι τ γραφμενα βιβλα. μν.>>

ρκετο εχαν τν ποψη τι ωάννης δν πέθανε, λλ μετατέθηκε στν λλη ζωή, πως νχ κα λίας. φορμ γι' ατ τν ποψη δωσε τ γνωστ εαγγελικ χωρίο, ωάννου κα’ 22. μως, μέσως πόμενος στίχος κα’ 23 διευκρινίζει τ πράγματα. παράδοση πο σπάσθηκε κκλησία μας εναι ξης: ωάννης σ βαθει γεράματα πέθανε στν φεσο κα τάφηκε ξω π’ ατήν. λλ μετ π μερικς μέρες, ταν ο μαθητς του πισκέφθηκαν τν τάφο, βρκαν ατν κενό. κκλησία μας, λοιπόν, δέχεται τι στν γαπημένο μαθητ το Κυρίου συνέβη τι κα μ τν Παναγία μητέρα Του. Δηλαδή, ωάννης να μν πέθανε κα τάφη, λλ μετ τρες μέρες ναστήθηκε κα μετέστη στν αώνια ζωή, γι τν ποία διος, ν τί λέει σχετικά:« χων τν υἱὸν χει τν ζωήν, μ χων τν υἱὸν το Θεο τν ζων οκ χει». κενος, δηλαδή, πο εναι νωμένος μέσ τς πίστης μ τν Χριστ κα τν χει δικό του, χει τν ληθιν κα αώνια ζωή. κενος, μως, πο δν χει τν Υἱὸ το Θεο, ν χει π’ ψιν του πς δν χει κα τν ληθιν κα αώνια ζωή.

 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β’.

Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον· δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος.