06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ

 Θαῦμα Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὶς Χωναὶς

Σ κάποιο μέρος τς Φρυγίας χτίσθηκε νας νας στ νομα το ρχαγγέλου Μιχαήλ, π ναν χριστιαν πο εχε γιατρευτε κόρη του π τν ρχάγγελο.

Στ να ζοσε νας εσεβς σκητς ρχιππος, ναντίον το ποίου στράφηκαν ο εδωλολάτρες, ο ποοι θελαν ν κδικηθον γι τ θαύματα πο γίνονταν. ρμησαν τότε ν καταστρέψουν τ να κα ν δολοφονήσουν τν ρχιππο. πενέβη μως ρχάγγελος, ποος ξουδετέρωσε τος εδωλολάτρες. Ατο μως δ σταμάτησαν θέλησαν ν κτρέψουν να ποταμ ν πνίξουν τν ρχιππο, κα ν καταστρέψουν τ ναό. Τότε ρχάγγελος μ τ σημεο το σταυρο σταματ τ νερ κα προστάζει ν χωνευθον, κατ παράδοξο τρόπο ως κα σήμερα στ σημεο κενο τ νερ χωνεύονται κα γι’ ατ τ μέρος νομάστηκε Χώναις.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ὡς νεφέλη ὡράθης ἐπισκιάζουσα, Μιχαὴλ Ταξιάρχα τῷ σῷ ἁγίῳ ναῷ, ὑετίζων δαψιλῶς ὕδωρ ἀθάνατον· ὅθεν ὡς ἄλλην κιβωτόν, διεφύλαξας αὐτόν, καὶ ῥείθρων τῶν ποταμίων, τὸν ῥοῦν ἠκόντισας πόρρω, πρὸς εὐφροσύνην τῶν ψυχῶν ἡμῶν.