25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’.  
Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Πηγή: < http://agios-fanourios.blogspot.gr >