Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ


Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Φαντάζομαι ξέρουμε ὅλοι μας καὶ κατανοοῦμε, κρίνοντας ἀπὸ τὸ Σῶμα τὸ δικό μας, ὅτι κανένα σῶμα δὲν ἔχει ἕνα μέλος. Τὸ Σῶμα ἔχει πολλὰ μέλη. Καὶ γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ζήσει τὸ Σῶμα, χρειάζεται μιὰ βασικὴ προϋπόθεση : τὰ μέλη τοῦ σώματος νὰ μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν καὶ νὰ συνεργάζονται. Γιατί, ἄν παραδείγματος χάρη, θελήσει τὸ χέρι μου νὰ ξεγελάσει τὸ στόμα μου καὶ νὰ τοῦ προσφέρει, ἀντὶ γιὰ φαγητό, δηλητήριο, τότε ἀπὸ τὸ δηλητήριο, ποὺ θὰ βάλει τὸ χέρι μου στὸ στομάχι μου, θὰ πεθάνει καὶ τὸ χέρι μου μαζί. Δὲν μπορεῖ δηλαδή, νὰ πεθάνει τὸ στομάχι μου καὶ νὰ ζήσει τὸ χέρι μου. Γιατί; Γιατὶ ἀκριβῶς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἕνα Σωματεῖο, ἀλλὰ ἕνα Σῶμα. Καὶ τὸ σῶμα σημαίνει ὀργανικὴ σχέση, σχέση ζωῆς.

Ὅταν δὲν έχουμε κατανοήσει τὴν Ἐνότητα καὶ ἀλληλεξάρτηση, ὡς προσώπων - μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε καταφεύγουμε σὲ τρόπους διαβολῆς, καταπάτησης, ἐξαπάτησης, βλάβης τοῦ ἄλλου, μὲ στόχο τὴν δική μας, κατὰ τὸν χαμερπὴ καὶ περιορισμένης ἀντιλήψεως, ἐκ τῆς πλάνης μας, νοῦ, "ἐξύψωση" - "προκοπή" - "εὐημερία"...

Μακαριστός Σισανίου & Σιατίστης Παῦλος
(ἀπόσπασμα ὁμιλίας του)