ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
 ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

   Πρόεδρος   τοῦ   Ἐνοριακοῦ   Φιλοπτώχου   Ταμείου   καί Ὑπεύθυνος   τῶν   Τομέων   Νεότητος   καί   Αἱμοδοσίας   τοῦ Καθεδρικοῦ   Ἱεροῦ   Ναοῦ   Ἁγίας   Γλυκερίας   Γαλατσίου, Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, παρακαλεῖ Ὑμᾶς ὅπως   προσέλθητε   καί   συμμετάσχητε   εἰς   τήν   Τέλεσιν Ἐπιμνημοσύνου   Δεήσεως   ὑπέρ   ἀναπαύσεως   τῶν διατελεσάντων   κεκοιμημένων   Προέδρων,   Μελῶν, Δωρητῶν   καί   Ἐθελοντριῶν   τοῦ   ἡμετέρου   Φιλοπτώχου Ταμείου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ  Ἁγίας Γλυκερίας, τήν Κυριακήν 3ην  Φεβρουαρίου 2019 καί ὥραν 10ην  πρωινήν καί ακολούθως εἰς    τά   Ἐγκαίνια   τῆς   ἀνακαινισθείσης   Αἰθούσης   τοῦ Ἐνοριακοῦ   Φιλοπτώχου   Ταμείου,   
 εἰς   τήν  ὁδόν Λυσίου 8, Γαλάτσι καί καθ’ὥραν 11ην πρωινήν.