31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

 Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

Σήμερα ἡ κκλησία μας γιορτάζει τν νακομιδ τς τιμίας Ζώνης τς Θεοτόκου. Οἱ γνμες γι ποος ατοκράτορας τν κανε διίστανται, λλοι λένε ὅτι ἔγινε π τ βασιλι ρκάδιο κα λλοι π τ γιό του, Θεοδόσιο τν Β’.

Ἡ τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε ἀπ τν ερουσαλμ στν Κωνσταντινούπολη καὶ τοποθετήθηκε σὲ μία χρυσ θήκη. θήκη ατή, νομάστηκε γία Σωρός. Ὁ βασιλιὰς Λέων Σοφός, νοιξε τν γία Σωρό, μετ π 410 χρόνια γι νὰ ἐπικαλεσθε τν Θεία Χάρη της, πειδ σύζυγός του διακατείχετο πὸ ἕναν δαίμονα.φο λοιπν τν προσκύνησαν, Πατριάρχης πλωσε τν τίμια Ζώνη πάνω στ βασίλισσα κα μέσως λευθερώθηκε ἀπ τ δαιμόνιο.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων σκέπη, Ἐσθῆτα καὶ Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα· ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις, καινοτομεῖται καὶ χρόνος. Διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.