25 ΙΟΥΛΙΟΥ - Ἡ Κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννας

 
Ἡ Κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννας 
Μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

γία ννα, μητέρα τς περαγίας Θεοτόκου, καταγόταν π τ φυλ το Λευί.

πατέρας της, πο ταν ερέας, νομαζόταν Ματθν κα μητέρα της Μαρία. ννα εχε κα δυ δελφές, τν μώνυμη μ τ μητέρα της Μαρία κα τ Σοβήν. Κα μν Μαρία εχε κόρη τ Σαλώμη, δ Σοβ τν λισάβετ. Κα ννα τν Παρθένο Μαρία.

γία  ννα ξιώθηκε ν χει τ μεγάλη τιμ κα ετυχία ν ποκτήσει μοναδικ κόρη, τν μητέρα το Σωτρος το κόσμου. φο γία ννα πογαλάκτισε τν Θεοτόκο κα τν φιέρωσε στ Θεό, ατ πέρασε τν πόλοιπη ζωή της μ νηστεες, προσευχς κα λεημοσύνες πρς τος φτωχούς.

  Τέλος, εἰρηνικὰ παρέδωσε στὸ Θεὸ τὴ δίκαια ψυχή της, κληρονομώντας τὰ αἰώνια ἀγαθά. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διαβεβαίωσε ὅτι «οἱ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιο ἀπελεύσονται». Οἱ δίκαιοι, δηλαδή, θὰ μεταβοῦν γιὰ νὰ ἀπολαύσουν ζωὴ αἰώνια.

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε
Ζωὴν τὴν κυήσασαν, ἐκυοφόρησας, Ἁγνὴν Θεομήτορα, θεόφρον Ἄννα· διὸ πρὸς λῆξιν οὐράνιον, ἔνθα εὐφραινομένων, κατοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης, τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ, πταισμάτων αἰτουμένη ἱλασμόν, ἀειμακάριστε.