01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου 
(ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Ο ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Π. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΣΟΥΠΟΥΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΓΕΜΑΤΟ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ.
Γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή, ὁ Σ. Εὐστρατιάδης στὸ Ἁγιολόγιό του, γράφει τὰ ἑξῆς: «Λέξις λατινικὴ (indictio) ὁρισμὸν σημαίνουσα καθ’ ὂν κατὰ δεκαπενταετὴ περίοδον ἐπληρώνοντο εἰς τοὺς αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων οἱ φόροι. Κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδικτιῶνος εἰσήγαγεν ὁ Αὔγουστος Καῖσαρ (1 – 14), ὄτε διέταξε τὴν γενικὴν τῶν κατοίκων τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἀπογραφὴν καὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν φόρων, κατὰ τὴν πρώτην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός. Ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) ἐγένετο ἐπισήμως χρῆσις τῆς Ἰνδικτιῶνος ὡς χρονολογίας. Ἔκτοτε δὲ ἡ ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοῦ νῦν ἑορτάζει τὴν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἀρχὴν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους».

  «Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου χρόνου, ὢ καὶ παλαιὲ καὶ δι’ ἀνθρώπους νέε».