29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - Ὁ Ἅγιος Γεώργιος

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας
 ὁ Τροπαιοφόρος 
Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’.
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.